เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
ข่าวสาร อบต.วาริน
 
 
 

กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ...

กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 
  23 ธันวาคม 2566  นำโดย นายพิเชษฐ์ วัฒราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน พร้อมคณะ...

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด...

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเ...

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 279 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
 • จ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยต้อน บ้านนาดู่ หมู่ที่ ๘ ปากลำห้วยกว้างเฉลี่ย ๑o - ๑๑ เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย ๖ - ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ - ๓ เมตร หรือมีความยาวขุดลอกลำห้วยไม่น้อยกว่า ๒๕o เมตร งานถางป่าและล้มต้นไม้ ๑,ooo ตารางเมตร ขุดลอกด้วยเครื่องจักร ๒,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 12 เม.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
  • แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีไม่ได้รับการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย และผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) [000000548- ศผส. 02.pdf]
  • แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [000000548- ศผส. 01.pdf]

  สถานที่สำคัญ

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ทดสอบ

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ปฏิทินงาน

  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP