เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ตำบลวาริน มีลักษณะการใช้ไฟฟ้า 3 ลักษณะ คือ ไฟฟ้าในครัวเรือนที่พักอาศัย ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านและจุดเสี่ยง ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านและจุดเสี่ยง ที่ยังไม่ครอบคลุม จำแนกเป็นรายครัวเรือน ดังนี้

หมู่ที่ 1 มีไฟฟ้าใช้ 139 ครัวเรือน ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ 75 ครัวเรือน ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 มีไฟฟ้าใช้ 166 ครัวเรือน ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 มีไฟฟ้าใช้ 174 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้าใช้ 57 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ 88 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้ 148 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้ 89 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 มีไฟฟ้าใช้ 126 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 มีไฟฟ้าใช้ 119 ไม่มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 มีไฟฟ้าใช้ 77 ไม่มี - ครัวเรือน

การประปา

ตำบลวาริน มีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งได้จากการขุดเจาะบ่อบาลดาลมี แต่เขตการให้บริการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่เกษตรกรรม และมีการเจาะบ่อบาดาลใช้เองในพื้นที่เกษตร จำแนกข้อมูลด้านการประปา ดังนี้

(1) ครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี 1,255 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 3 ครัวเรือน (ข้อมูล : ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559)

(2) ครัวเรือนที่มีน้ำใช้ เพียงพอตลอดทั้งปี 1,255 ครัวเรือน ไม่เพียงพอ 3 ครัวเรือน

(ข้อมูล : ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559)

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกินไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
บ่อบาดาลสาธารณะ 10 1 000
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ9110 1
ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)0646 4
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)1000 00
แหล่งน้ำธรรมชาติ81 1 010.02s. 0.50MB