เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


สภาพสังคมโดนรวม มีลักษณะเป็นการรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ละกลุ่มจะเป็นลักษณะเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน ลักษณะชุมชนเป็นแบบชุมชนเกษตรกรรมผสมสมผสานกับการปศุสัตว์ ลักษณะครัวเรียนส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว เป็นยุงฉากเก็บพืชผลทางการเกษตร คอกสัตว์ บางครัวเรือมีหลายที่ เช่นตามไร่นาที่ใช้พักอาศัยในฤดูทำนา


การศึกษา

ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้

เพศชายเพศหญิงรวม
ระดับการศึกษาคน %คน %คน %
ไม่เคยศึกษา 80 3.39 92 3.82 172 3.61
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 101 4.28 91 3.78 192 4.03
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 117 4.96 09 4.53 226 4.74
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป7,ป6) 1,330 56.4 1,251 51.95 2,581 54.14
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3) 417 17.68 370 15.37 787 16.51
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช) 240 10.17 328 13.62 568 11.92
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 29 1.23 28 1.16 57 1.20
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 41 1.74 132 5.48 173 3.63
สูงกว่าปริญญาตรี 4 0.17 7 0.29 11 0.23
รวม2,359 100.00 2,408 100.00 4,767 100.00

สาธารณะสุข

ตำบลวาริน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทัย พื้นที่ดูแล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจันทัย บ้านนาดู่ บ้านหนองหอย บ้านใหม่โนนเจริญ บ้านดอนผึ้ง บ้านดอนโพธิ์
(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น พื้นที่ดูแล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขุ่น บ้านโนนประทาย บ้านโนนจิกน้อย บ้านโนนม่วง บ้านโนนจิก

มีข้อมูลด้านการสาธารณะสุข ดังนี้
(1) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
(2) สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
(3) อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน จำนวน 95 คน
0.01s. 0.75MB