เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลวาริน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านกระจายตัวแยกออกจากกันชัดเจน มีเพียงสองหมู่บ้านที่มีลักษณะรวมกันเป็นชุมชนใหญ่แต่แยกการปกครองเป็นสองหมู่ คือบ้านโนนม่วงกับบ้านโนนจิก


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลวาริน มีเนื้อที่ ประมาณ ๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,125 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่สาธารณะตามลำดับ ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบางส่วนมีสภาพไม่สมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อตำบลและอำเภอ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลแก้งกอกและตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม

สภาพภูมิอากาศ

ตำบลวาริน มีลักษณะสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และแห้งแล้ง จำแนกได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
ฤดูฝนช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – กันยายน ในช่วงต้นฤดูฝน มักเกิดวาตภัย เนื่องจากเป็นทางลมพัดผ่าน สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชน
ฤดูหนาวช่วงประมาณเดือนตุลาคม – มกราคม

ประชากร

ตำบลวารินมี ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,767 คน แยกเป็นชาย 2,359 คน หญิง 2,408 คน มีความหนาแน่น จำแนกรายหมู่บ้านและครัวเรือน ได้ดังต่อไปนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านดอนโพธิ์ 252 249 501139
2บ้านหนองขุ่น 117 143 26075
3บ้านโนนม่วง 349 317 666166
4บ้านโนนจิก 298 319 617174
5บ้านดอนผึ้ง 104 116 22057
6บ้านหนองหอย 183 166 34988
7บ้านจันทัย 241 285 526148
8บ้านนาดู่ 197 171 36889
9บ้านโนนประทาย 244 254 498126
10บ้านโนนจิกน้อย 238 233 471119
11บ้านใหม่โนนเจริญ 136 155 291 77
รวม2,359 2,408 4,7671,258

ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559
0.02s. 0.50MB