เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางและรายงานการประชุมราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642622 ม.ค. 64
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน จำนวน 20 รายการ 792 ก.ย. 63
ตารางบก.06672 ก.ย. 63
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน จำนวน 20 รายการ 6231 ส.ค. 63
จ้างประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย งบประมาณ 2,483,500.00 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นส4024 ส.ค. 63
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน3418 ก.ย. 62
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน2818 ก.ย. 62
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน2818 ก.ย. 62
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน2418 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB