เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน 1410 มิ.ย. 63
ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638720 มี.ค. 63
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่2/25636518 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ4327 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปี256216010 ก.ย. 62
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตตำบลวาริน จำนวน 3 สาย คือ1.สายบ้านจันทัยหมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2.สายบ้านโนนจิกน้อยหมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. สายบ้านใหม่โนนเจริญ หมู่13415 พ.ค. 62
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตำบลวาริน จำนวน 7 สาย งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)1166 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลวาริน1036 ก.พ. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25628020 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขวัญมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี1167 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี826 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี576 ธ.ค. 61
จ้างเหมาโครงการก่อสร่้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 935324 ก.ย. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.วาริน หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ลบม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20x1.00 เมตร หรือก่อสร้างตามแบบที5024 ก.ย. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)5024 ก.ย. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้านน้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี5910 ก.ย. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีโอนงบประมาณจากข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561445 ก.ค. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหน้าฝายน้ำล้น มข2527 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี6022 มิ.ย. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานกองคลัง4918 มิ.ย. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด5218 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB