เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางและรายงานการประชุมราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642622 ม.ค. 64
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642530 ธ.ค. 63
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642630 ธ.ค. 63
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642430 พ.ย. 63
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642230 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644529 ต.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564515 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน ปริมารงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย1008 ก.ย. 63
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน จำนวน 20 รายการ 792 ก.ย. 63
ตารางบก.06672 ก.ย. 63
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน จำนวน 20 รายการ 6231 ส.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )4026 ส.ค. 63
จ้างประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย งบประมาณ 2,483,500.00 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นส4024 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเม5211 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเม4811 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น624 ส.ค. 63
ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธี5430 ก.ค. 63
ร่างขอบเขตและราคากลางงานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,805830 ก.ค. 63
ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบแปลน 4830 ก.ค. 63
ตาราง บก.015430 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB