เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตำบลวาริน จำนวน 7 สาย งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

แชร์

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มีความประสงค์จะให้งานพัสดุดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลวาริน จำนวน 7 . สาย คือ
สายบ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลวาริน – ตำบลแก้งกอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร
สายบ้านโนนจิก หมู่ 4 ตำบลวาริน – ตำบลดอนใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
สายบ้านหนองขุ่น หมู่ 2 ตำบลวาริน – ตำบลหนองกุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
สายบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลวาริน – ตำบลหนองกุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
สายบ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ 11 ตำบลวาริน – ตำบลสำโรง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
สายบ้านหนองหอย หมู่ 6 ตำบลวาริน – ตำบลสำโรง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ 10 ตำบลวาริน – ตำบลหนองกุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร หรือปรับปรุงถนนลูกรัง
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.วารินกำหนด เงินงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5 ปร.6 แบบก่อสร้าง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.75MB