เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวาริน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน025
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564375
รายงานการติดตามผลการรายงานการนำเเผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ 185
เเผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-25641182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631181
โอน เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ0152
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-25652138
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621167
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611114
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-25641134
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 11110
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 21121
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 31100
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601120
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611122
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621131
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี1175
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621104

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB