เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวาริน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 111
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631166
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621150
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562595

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB