เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ส.ต.ท.วีรพงษ์ จำปามูล

  ปลัด อบต.วาริน

  099-1714199สำนักปลัด

 • นายวริสชัย ชำนาญเวช

  นักวิเคราะห์ฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวริสชัย ชำนาญเวช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • น.ส.ตรีทิพย์ อินทะศาสตร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  093-3201861

 • นายสุกฤษฎิ์ ห้วยทราย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • น.ส.วราพรรณ แสงทอง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายอภิวัฒน์ คชรักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  088-5546816

 • นางสาวนิภาวรรณ จันทะยา

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางเพ็ญรวี พิมพกรรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0986363672

 • นายสุรศักดิ์ พิมพกรรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายทวีสิทธิ์ พรมงาม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางนภัทร ปลื้มจันทร์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางน้อย จำปาชาติ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายสุทธิชัย พินธุเอก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายทวี รวมวงศ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นายภาพิสันต์ สาระคำ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผอ.กองคลัง

 • นางหัสดี พวกกลาง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางณัทธกาญจน์ รวมวงศ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวรุ่งฤดี ศรมณี

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)

 • นายสุรศักดิ์ ธรรมิภักดิ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายเสกสรร คำสุนี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวดาราลักษณ์ สามทอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายโสภา คืนดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวจินตนา ศิริธรรม

  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางชนนิกานต์ ชำนาญเวช

  นักสันทนาการชำนาญการ

 • นางเขมิสรา ริมทอง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสุขเกษม บุญประจำ

  ครู คศ.1

 • นางสุกรี นามพงษ์

  ครู คศ.1

 • นางสาววิไลวรรณ ริมทอง

  ครู คศ.1

 • นายชัยวัฒน์ ริมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววัฒนา สง่าวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางศศกร สีสุขใส

  ครผู้ดูแลเด็ก (คผช)

 • นางศิวปรียา ศรัทธาพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวการณ์ประภา บุญเนตร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวธิติมา มุกดา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประจำ

  ผดด.(ทั่วไป)

 • นางแพรวพรรณ คืนดี

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาวมลฤดี พรุ่งแสง

  ผดด.(ทั่วไป)

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวปาณิศา สำราญเริญ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสมถวิล ศรีมุงคุล

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 • นายณัฐวุฒิ แสงทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

0.02s. 0.75MB