เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ส.ต.ท.วีรพงษ์ จำปามูล

  ปลัดอบต.วาริน

  099-1714199สำนักปลัด

 • นายภาพิสันต์ สาระคำ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวริสชัย ชำนาญเวช

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 • น.ส.ตรีทิพย์ อินทะศาสตร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  093-3201861

 • นายสุกฤษฎิ์ ห้วยทราย

  เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 • นายอภิวัฒน์ คชรักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  088-5546816

 • นางสาวนิภาวรรณ จันทะยา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • น.ส.วราพรรณ แสงทอง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางเพ็ญรวี พิมพกรรณ์

  ผช.จนท.ธุรการ

  0986363672

 • นายสุรศักดิ์ พิมพกรรณ์

  ผู้ช่วยป้องกันฯ

 • ว่าง

  นักการภารโรง

 • นายทวีสิทธิ์ พรมงาม

  จ้างเหมา

 • นางนภัทร ปลื้มจันทร์

  จ้างเหมา

 • นางน้อย จำปาชาติ

  จ้างเหมา

 • นายสุทธิชัย พินธุเอก

  จ้างเหมา

 • นายทวี รวมวงศ์

  จ้างเหมาเวรยาม

กองคลัง

 • นายภาพิสันต์ สาระคำ

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผอ.กองคลัง

 • นางหัสดี พวกกลาง

  จพง.ธุรการ

 • นางณัทธกาญจน์ รวมวงศ์

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางสาวรุ่งฤดี ศรมณี

  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 • นายสุรศักดิ์ ธรรมิภักดิ์

  จ้างเหมา

กองช่าง

 • นายเสกสรร คำสุนี

  ผอ.กองช่าง

 • น.ส.ดาราลักษณ์ สามทอง

  จ้างเหมา

 • นายโสภา คืนดี

  จ้างเหมา

กองการศึกษาฯ

 • น.ส.จินตนา ศิริธรรม

  ผอ.กองการศึกษาฯ

 • นางชนนิกานต์ ชำนาญเวช

  นักสันทนาการ

 • นางสุขเกษม บุญประจำ

  ครูคศ.1

 • นางสุกรี นามพงษ์

  ครู คศ.1

 • น.ส.วิไลวรรณ ริมทอง

  ครู คศ.1

 • นางเขมิสรา ริมทอง

  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.วัฒนา สง่าวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางศศกร สีสุขใส

  ครผู้ดูแลเด็ก(คผช)

 • นางศิวปรียา ศรัทธาพันธ์

  ผดด.(ทักษะ)

 • นายชัยวัฒน์ ริมทอง

  ผช.จนท.ธุรการ

 • น.ส.การณ์ประภา บุญเนตร

  จ้างเหมา

 • น.ส.ธิติมา มุกดา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • น.ส.ยิ่งลักษณ์ บุญประจำ

  ผดด.(ทั่วไป)

 • นายศรายุธ พิมลรัมย์

  จ้างเหมา

 • นางแพรวพรรณ คืนดี

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • น.ส.มลฤดี พรุ่งแสง

  ผดด.(ทั่วไป)

 • น.ส.สุกี ทัดศรี

  จ้างเหมา

กองสวัสดิการสังคม

 • น.ส.ปาณิศา สำราญเริญ

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • น.ส.สมถวิล ศรีมุงคุล

  จพง.พัฒนาชุมชน

 • นายณัฐวุฒิ แสงทอง

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

0.01s. 0.75MB