เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเกษมสันต์ ศรัทธาพันธ์

  ประธานสภาอบต.วาริน

 • นายมิตร พรมดาว

  รองประธานสภาอบต.วาริน

 • นายบุญเติม ขันธวัตร

  เลขาสภา อบต.วารินสมาชิกสภา

 • นายสมคิด ปัดภัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเลียน วงศ์แดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสาคร คืนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอุไร รวมวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวิเชียร พรมสีใหม่

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายไสว หลงชิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางฉลวย รวมวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางเสงี่ยม ฐิตะสาร

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางนวลจันทร์ พงษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมคิด สารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญโฮม บานแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายหนูกุล ป้องภัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประมวล คืนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางลำดวน ชาญจิตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายเจษฎา ทองพิเศษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายทองสอน ศรัทธาพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายอนุสรณ์ จันทะแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายอนุสร์ บุญเติม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายเฉลิม มั่นสัตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.02s. 0.50MB