เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ชุมชนน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย
ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมแนวคิดธรรมมาภิบาล
จัดการเกษตรอินทรีย์เด่น มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ”
พันธกิจ


พันธกิจ ( Mission ) หรือภาระหน้าที่
1) ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น โครงสร้างการบริหารที่ราบเรียบมีขนาดเล็ก
5) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บทบาท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
9) พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง


ยุทธศาสตร์


องค์การบริหารส่วนตำบลวารินได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


เป้าประสงค์การพัฒนา


1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้ประชาชนมีช่องทางสร้างรายได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในชุมชน
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. สนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
0.02s. 0.50MB