เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)3119 มี.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-194211 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)3111 มี.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/25642911 มี.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ คพสั่งจังหวัดอุบลราธานี ที่ 4524/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)4511 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม5611 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)4211 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20193311 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี432 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3081/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564432 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)422 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1614/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี5927 ม.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ4527 ม.ค. 64
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25635726 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/25646423 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก 14027 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 25631415 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)8328 ก.ย. 63
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 25639425 ก.ย. 63
รายงานฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ 256318521 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB