เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256368 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)153 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)73 ก.ค. 63
ขอความร่วมมือจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563729 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย 1026 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25633023 มิ.ย. 63
โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563354 มิ.ย. 63
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน3626 พ.ค. 63
รายงานการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง)ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน1426 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด14029 เม.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน10427 เม.ย. 63
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192921 เม.ย. 63
15/4/63 นายกเพียร วงศ์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.วาริน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์จุดคัดกรอง และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ อบต.วาริน2316 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-1911918 มี.ค. 63
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน 5020 ก.พ. 63
พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก545 ก.พ. 63
ประกาศศูนย์ อปพร.อบต.วาริน เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)17528 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี3427 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี6923 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน4814 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB