เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอประชาสัมพันธ์ คพสั่งจังหวัดอุบลราธานี ที่ 4524/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)1511 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1711 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)1711 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191511 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี252 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3081/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564282 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)232 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1614/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี3527 ม.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ2627 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก 10827 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 25631075 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)6728 ก.ย. 63
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 25637425 ก.ย. 63
รายงานฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ 256316721 ก.ย. 63
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636418 ก.ย. 63
แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล"(NOUL)6517 ก.ย. 63
โครงการอบรมความเกี่ยวกับการคัดแยกและบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256317227 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 7 บ้านจันทัย5225 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย9124 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 4 บ้านโนนจิก9824 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB