เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอประชาสัมพันธ์ คพสั่งจังหวัดอุบลราธานี ที่ 4524/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)1511 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1711 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)1711 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191511 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี252 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3081/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564282 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)232 ก.พ. 64
ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1614/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี3527 ม.ค. 64
ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ2627 ม.ค. 64
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25634326 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/25644523 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก 10527 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 25631055 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)6628 ก.ย. 63
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 25637325 ก.ย. 63
รายงานฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ 256316621 ก.ย. 63
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636218 ก.ย. 63
แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล"(NOUL)6317 ก.ย. 63
โครงการใส่ใจรักสุขภาพเกษตรกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25636914 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563624 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB