เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น96 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาสมัครบริบาลท้องถิ่น 85 ส.ค. 63
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงฯ พ.ศ. 256384 ส.ค. 63
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 256364 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 21- 24 กรกฎา3424 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังพระธรรมเทศสนา ทำความสะอาดบริเวณวัด1324 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. และประชาชน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการฉีดพ่นหมกควัน ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกแผ่นพับควา3416 ก.ค. 63
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น239 ก.ค. 63
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563128 ก.ค. 63
การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นในอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง168 ก.ค. 63
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น208 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)353 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)133 ก.ค. 63
ขอความร่วมมือจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 25631429 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย 1626 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25635923 มิ.ย. 63
โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563594 มิ.ย. 63
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน6026 พ.ค. 63
รายงานการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง)ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน2126 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด15029 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB