เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน726 พ.ค. 63
รายงานการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง)ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน626 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด8129 เม.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน3127 เม.ย. 63
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191521 เม.ย. 63
15/4/63 นายกเพียร วงศ์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.วาริน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์จุดคัดกรอง และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ อบต.วาริน1216 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-199918 มี.ค. 63
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน 4320 ก.พ. 63
พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก405 ก.พ. 63
ประกาศศูนย์ อปพร.อบต.วาริน เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)14028 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี3027 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี5623 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน3814 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561527 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4713 ธ.ค. 62
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639010 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน1154 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน844 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน824 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน 774 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB