เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แชร์

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (เจ้าของร้านขายอาหารและผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร) ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ของกรมอนามัย https://foodhandler.anamai.moph.go.th หรือสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


เอกสารที่ต้องเตรียมมามี ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร
2. สำเนาทะเบียน ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร


ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ข้อ 21 (2) โดยกำหนดให้ผู็ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

จึงขอความร่วมมือทุกท่านในพื้นที่ตำบลวาริน ที่ประกอบการร้านอาหาร ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นะคะกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB