เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โครงการอบรมสภาเด็กอำเภออบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการใส่ใจรักสุขภาพเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจำนวน 32 รายการ(ขายรวม) โดยวิธีประมูลด้วยวาจาอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำ EM BALL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนกาหลงอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปี2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.75MB