เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รับสมัครนักบริบาลท้องถิ่นอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงฯ พ.ศ. 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ร่างขอบเขตและราคากลางงานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 - บ้านนาดู่ หมูที่ 8 -บ้านใหม่โนนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริน ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,80อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบแปลน อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ตาราง บก.01อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 21- 24 กรกฎาอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังพระธรรมเทศสนา ทำความสะอาดบริเวณวัดอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. และประชาชน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการฉีดพ่นหมกควัน ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกแผ่นพับควาอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB