เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง)ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลวาริน จำนวน 11 หมู่บ้านอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปรอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
15/4/63 นายกเพียร วงศ์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.วาริน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์จุดคัดกรอง และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ อบต.วารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่2/2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันและภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศศูนย์ อปพร.อบต.วาริน เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB