เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขอประชาสัมพันธ์ คพสั่งจังหวัดอุบลราธานี ที่ 4524/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3081/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกาหลงตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1614/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสถานประกอบการ คนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยูในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ราคากลางและรายงานการประชุมราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.31s. 0.75MB