เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการรายงานการนำเเผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานประเมินผลควบคุมภายใน อบต วารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานผลการตรวจสอบภายในอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (สตง.รับรอง)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.75MB