เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวารินอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภออบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
การพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถทำกิจกรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตำบลวาริน วันที่ 3 มิถุนายน 2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562(อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตตำบลวาริน จำนวน 3 สาย คือ1.สายบ้านจันทัยหมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2.สายบ้านโนนจิกน้อยหมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. สายบ้านใหม่โนนเจริญ หมู่อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.75MB